Kolos 2012

6–8. 12. 2012

V dňoch 6.12. až 8.12.2011 sa v hoteli Armales v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle konala tradičná konferencia pod názvom Kolos 2012. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov amatérov, Slovenskou astronomickou spoločnosťou a Neinvestičným fondom Teleskop. Stretlo sa spolu 22 astronómov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

Hlavnou témou konferencie bol výskum premenných hviezd, čo je aj hlavný odborný program Vihorlatskej hvezdárne. Okrem striktne odborných príspevkov sú súčasťou konferencie aj správy z ciest astronómov po exotických krajinách. Tentoraz to bola úplne čerstvá reportáž P. Rapavého z cesty za úplným zatmením Slnka v Austrálii.

Oproti minulým rokom bol počet účastníkov výrazne nižší. Aj tak bol program úplne zaplnený hodnotnými odbornými príspevkami. Začiatok konferencie bol venovaný špeciálne Astronomickému observatóriu na Kolonickom sedle, výsledkom tu vykonaných pozorovaní a plánom do budúcnosti. Riaditeľ hvezdárne I. Kudzej referoval všeobecne o pozorovacích programoch a prístrojovom vybavení observatória. P. A. Dubovský zhrnul pozorovania premenných hviezd vykonané v roku 2012 so špeciálnym zameraním na stav dlhodobého monitoringu spinových variácií intermediálnych polarov. Š. Parimucha informoval o novom veľkom pozorovacom programe DWARF, ktorý povstal z iniciatívy slovenských astronómov. Ide o dlhodobý monitoring časov miním vybraných zákrytových dvojhviezd s cieľom detegovať prípadné extrasolárne planéty okolo nich. AO na Kolonickom sedle sa už do programu DWARF intenzívne zapojilo. Vo svojom druhom príspevku Š Parimucha hovoril o novom prístrojovom vybavení Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, ktoré bude inštalované na Kolonickom sedle.

Druhý blok odborných príspevkov bol venovaný výskumu premenných hviezd všeobecne. I. Usenko z astronomického observatória Odesskej národnej univerzity hovoril o spektroskopickom výskume niektorých Cefeíd na južnej pologuli. R. Galis z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice ponúkol pozorovateľom účasť na optickom monitorovaní vybraných intermediálnych polarov, ktoré vykazujú aktivitu v tvrdom rentgenovom žiarení podľa pozorovaní družice Integral. Ľ. Hambálek z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied ukázal extrémne presné svetelné krivky získané družicou Kepler a množstvo jemných efektov, ktoré na nich spôsobujú extrasolárne planéty. V. Bahýl z Technickej univerzity vo Zvolene popísal výsledky pozorovaní tesných dvojhviezd na svojom súkromnom observatóriu.

Tretí blok odborných príspevkov sa už netýkal premenných hviezd. J. Žižňovský z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied podrobne informoval o stave obstarávania nového 130 cm ďalekohľadu pre observatórium na Skalnatom plese. Uvedenie do prevádzky sa očakáva na jar 2014, kedy konečne prekoná primát 1 metrového Vihorlatského národného teleskopu na Kolonickom sedle a stane sa najväčším astronomickým ďalekohľadom na Slovensku. Y. Kozyryev z Nikolajevského astronomického observatória (Ukrajina) informoval o pozorovaniach meteorov, ktoré vykonávajú plne automatizovanými prístrojmi pomocou televíznych kamier. Predstavil tiež dva postery. Obidva sa venovali pozorovaniu umelých družíc Zeme.

V neastronomickej časti rokovania vystúpili predstavitelia Arboréta v Bolestraszyciach v Poľsku a zoznámili prítomných so svojimi aktivitami. Následne bol aj podpísaný dohovor a spolupráci medzi Arborétom a Vihorlatskou hvezdárňou, ktorá by mala vyústiť do prípravy projektu v rámci cezhraničnej spolupráce.

Záverečná časť konferencie v sobotu dopoludnia bola venovaná Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorý bol oficiálne vyhlásený práve pred dvoma rokmi. Jeden z iniciátorov jeho vzniku P. Rapavý zhrnul jeho prínos a aktivity, ktoré sa vykonali a plánujú vykonať. Diskutovalo sa aj o ďalších možnostiach cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami na slovenskej a poľskej strane hranice. D. Baluďanský z hvezdárne v Roztokoch napríklad predstavil spoločný projekt s gminou Wisniowa, ktorého cieľom je skvalitniť infraštruktúru na observatóriu Lubomir v Poľsku. Ide vlastne o premietnutie skúseností, ktoré sa získali počas expedície Variable v lete 2012 do projektovej žiadosti, ktorá sa aktuálne uchádza o podporu v rámci vyhlásenej výzvy.

Konferenciu zakončil svojim výstižným záverečným príhovorom H. Brancewicz z Poľského združenia astronómov amatérov PTMA.