Kolos 2009

03. 12. – 05. 12. 2009

Každoročná konferencia o výskume premenných hviezd Kolos sa uskutočnila ako záverečná aktivita projektu „Vesmír v priamom prenose“, ktorý tri roky realizovala Vihorlatská hvezdáreň s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Rokovanie prebiehalo v dňoch 3. až 5. decembra 2009 v Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat na Sninských rybníkoch. Účasť bola skromnejšia ako pred rokom čo sa týka počtu. Prezentovalo sa 32 účastníkov z piatich krajín. Chýbala zvyčajne početná delegácia Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, ktorej sa nepodarilo získať víza pre cestu na Slovensko. Čo sa týka kvality Kolos 2009 udržal svoju úroveň. Najhodnotnejšie boli prehľadové prednášky. Prof. Andronov, Doc Mikulášek, Dr. Bruncko aj Dr. Cikala majú vo svojich špecializáciách obrovské množstvo vedomostí a to im dovoľuje vystihnúť kľúčové problémy a načrtnúť ich riešenia v zrozumiteľnej a pútavej forme. Z hľadiska cieľov projektu bola významná účasť Martina Pauca, dnes už študenta fyziky na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Martin bol študentom Gymnázia v Snine a zúčastnil sa 18-tich z celkového počtu 41 aktivít projektu. Treba pripomenúť, že to bola účasť aktívna a v závere projektu už stál skôr na strane organizátorov ako účastníkov, pomáhal pri organizácii, pri vedení pozorovaní aj pri prednáškach. Jednoznačne najlepší výstup projektu. Vladimíra Bejdová z Gymnázia Medzilaborce sa nemohla zúčastniť osobne. Prezentovala však vo forme posteru svoju prácu stredoškolskej odbornej činnosti o novo objavenej premennej hviezde pri už známej zákrytovej dvojhviezde CN And. V samotnej súťaži stredoškolskej odbornej činnosti sa nepresadila, práca však zaujala prítomných astronómov. O to viac, že sa ukázalo, že nová premenná nie je obyčajný tuctový objekt. Výrazné zmeny svetelnej krivky počas jedného roka volajú po nových pozorovaniach. Zapojený už bol aj najväčší slovenský teleskop VNT na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Prednáškový program bol rozdelený do tematických blokov. Na úvod ako obyčajne boli zaradené novinky z Astronomického observatória na Kolonickom sedle a sumár vykonaných pozorovaní. Referoval riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej a pozorovateľ Pavol A. Dubovský. Natália Virnina, študentka Odesskej národnej univerzity pokračovala krátkymi príspevkami o pozorovaniach novoobjavených premenných hviezd v Kolonici. Natália je tiež súčasťou projektu Vesmír v priamom prenose. Zúčastnila sa letných aktivít počas svojej pozorovateľskej stáže na Kolonickom sedle. Milan Timko z Ústavu teoretickej fyziky hovoril o plánovanom magnetickom pavilóne pri observatóriu. Večerný program prvého dňa bol pre poslucháčov dosť náročný. Dušan Bruncko z Ústavu teoretickej fyziky priniesol novinky z Európskeho centra jadrových výskumov CERN. Tentoraz sa zameral na počítačovú sieť GRID. Ivan Andronov z Odesskej národnej morskej univerzity referoval o medzinárodnej kampani na polar OTJ 071126+440305. Tento objekt bol objavený počas novoročnej noci 2009 a ihneď pritiahol pozornosť astronómov z celého sveta. Nezvyčajná svetelná krivka, časté prekvapujúce správanie viedli k tomu, že prof. Andronov zorganizoval medzinárodnú kampaň, ktorej sa zúčastnila aj Vihorlatská hvezdáreň. Na Kolose 2009 bol prvý krát zverejnený model sústavy, ktorá spôsobuje také zložité svetelné zmeny. Objekt OTJ 071126+440305 tiež zohral svoju rolu v projekte Vesmír v priamom prenose. Účastníci semináru Kolofota, na jar 2009, mali možnosť v priamom prenose z metrového teleskopu s úžasom sledovať priebeh hlbokého zákrytu v tejto sústave. Osobitné vzrušenie spôsobil extrémne rýchly nárast jasnosti na konci zákrytu.

Druhý deň rokovania začal veľkou debatou o presnom určovaní času miním u zákrytových dvojhviezd. Z rôznych uhlov pohľadu sa na túto tému pozreli postupne Miloš Zejda a Zdeňek Mikulášek z Masarykovej univerzity v Brne a Ivan Andronov. V ďalšom bloku príspevkov sa riešili konkrétne hviezdy. Štefan Parimucha z UPJŠ Košice hovoril o DV Psc, Miloš Zejda o svojej obľúbenej TW Dra a Natália Virnina o novej premennej typu Algol, ktorú objavila pomocou diaľkovo riadeného teleskopu. Pred obedom ešte nasledovala prehľadová prednáška Martina Cikalu z Univerzity M. Koperníka v Toruni o symbiotických hviezdach a príspevok Ernesta Świerczyńského o pozorovacom programe na univerzitnom observatóriu Piwnice.

Ako na každej správnej konferencii aj v programe Kolosu 2009 bola spoločenská udalosť. Tento rok ňou bola návšteva galérie Smolák v Snine. Po nej nasledovala takisto tradičná návšteva na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Večer potom obľúbené prezentácie z ciest astronómov po svete.

Záverečný deň konferencie bol venovaný vzdelávaniu v astronómii a hviezdnej turistike. Tibor Hegedüs z observatória v Baji hovoril o aktivitách medzinárodného roku astronómie v Maďarsku. Štefan Parimucha o novom občianskom združení SOSA, ktorého hlavný cieľ je napomáhať procesu začleňovania Slovenska do Európskej kozmickej agentúry ESA. Ryszard Prajsnar z Lýcea v Jasle prezentoval alternatívne formy vyučovania fyziky. Róbert Bury predstavil projekt Karpatské nebo a Pavol A. Dubovský zasa projekt Vesmír pre pokročilých – nástupcu projektu Vesmír v priamom prenose. Najživší príspevok konferencie predviedli Jacek a Kristina Uniwersal – podnikatelia zo Žywca. Cez internet sa spojili so slnečným observatóriom, ktoré postavili na streche nákupného centra v meste Opole. Nanešťastie tam bolo zlé počasie, ale aj tak ukázali ako diaľkovo ovládajú otváranie kopule a pohyby ďalekohľadom. Na úplný záver zostal príspevok doktorandky Terezy Krejčovej z Masarykovej univerzity v Brne o tranzitoch exoplanét. Príspevok bol krásny. V spoločnosti expertov na dvojhviezdne systémy však vyvolal polemiku. Ukazuje sa, že dobre financovaná komunita objaviteľov extrasolárnych planét nenadväzuje na teóriu dvojhviezdnych systémov dôkladne prepracovanú počas dlhých desaťročí. Publikujú sa práce, ktoré objavujú už dávno objavené.

Kolos 2009 sa skončil účastníci sa rozišli plní dojmov a plánov na vzájomnú spoluprácu.

Závery konferencie KOLOS 2007:

Pozorovací program Astronomického observatória zostáva bez podstatných zmien. Veľa sa diskutovalo o pozorovaní tranzitov extrasolárnych planét. Vybavenie metrového teleskopu takéto pozorovania umožňuje, ale pozorovacieho času je málo. Situácia sa zlepší po zakúpení nových prístrojov v rámci projektu Karpatské nebo.


ŠtatistikaPočet
LektoriIvan ANDRONOV Dušan BRUNCKO Marcin CIKALA Pavol DUBOVSKÝ Tibor HEGEDŰS Igor KUDZEJ Tereza KREJČOVÁ Zdeněk MIKULÁŠEK
Štefan PARIMUCHA Ryszard PRAJSNAR Ernest Świerczyński Milan TIMKO Jacek UNIWERSAL Natalia VIRNINA Miloš ZEJDA15
ÚčastníciPodľa prezenčnej listiny32
StredoškoláciGymnázium Snina1

Z toho noví v projekte0
Uskutočnené prednáškyFrom Kolos to Kolos Annual Report on Observational results of AO at Kolonica Discovery of two new variable eclipsing stars Kol7 and Kol8 near RX J2133 Classification of two newly discovered variable stars in the field of BS Cas Magnetic Irregularities of the Earth LHC finally start a GRID as a helpful efficiently tool for computing data from LHC The Unique Eclipsing Polar OTJ 071126+440305 Timings of minima. Estimation or determination? AR Aurigae as an excellent O-C laboratory Determination of Extrema of Variable Stars; Comparison of Different Mathematical Methods A preliminary analysis of DV Psc: The spotted, short-period, eclipsing binary Secrets of TW Dra A new Algol-type variable star, discovered on remotely controlled telescope Symbiotic stars Targets of Opportunity Project in Piwnice Observatory Amateur Astronomy in Ukraine IYA2009 activity results in Hungary SOSA – Slovak Organization for Space Activities Alternative forms of teaching physics and astronomy at Liceum Project Carpathian Sky Project The Universe for Advanced Solaris Transiting extrasolar planets23
PosteryPhotometric telescope of the Olsztyn Astronomical Observatory Characteristics of individual pulsations in RV Tau pulsating variables Binary stars and their evolution (booklet) Spin and Orbital variability of the Intermediate Polar RXJ2133 = 1RXS J213344.1+510725 New variable in the field of CN And5
Oddychovo poznávacie aktivityNávšteva galérie Smolák v Snine1

Správu vypracoval: Koordinátor projektu Pavol A. Dubovský

Správu schválil: Zodpovedný riešiteľ RNDr. Igor Kudzej, CSc.