Kolos 2013

December 5–7, 2013

V dňoch 5.12. až 7.12.2011 sa v hoteli Armales v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle konala tradičná konferencia pod názvom Kolos 2013. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a stretlo sa na nej 39 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Spoluorganizátormi sú Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Neinvestičný fond Teleskop.

Rokovanie konferencie je stabilne rozdelené do 4 blokov: výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle, výskum premenných hviezd, iné astrofyzikálne oblasti, astroturistika a vzdelávanie. Tento rok však všetkému predchádzal slávnostný bod programu, ktorý sa konal za účasti lokálnych autorít, miestnych a celoštátnych médií. Do prevádzky bol uvedený nový ďalekohľad Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci európskeho projektu „Centrum kozmických výskumov“ bol obstaraný ďalekohľad optického systému Dall-Kirkham s priemerom objektívu 50 cm na kvalitnej montáži a bol inštalovaný vo vhodných astroklimatických podmienkach na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Ďalekohľad je vybavený CCD kamerou na fotometriu premenných hviezd a alternatívne je možné ako detektor použiť spektroskop. V astronomickej komunite je zvykom prideľovať ďalekohľadom názvy, ktoré istým spôsobom odrážajú ich parametre alebo zameranie. Tu sa však všetci zhodli na pomenovaní „ŽIGA“. Ide o všeobecne známu prezývku Jozefa Žižňovského, vynikajúceho slovenského astronóma a vari ešte lepšieho človeka, ktorý nedávno nečakane zomrel. Žiga zostáva prítomný v podobe názvu prístroja, na ktorého dáta sa veľmi tešil.

Po tomto emotívnom akte nasledoval už odborný program konferencie. V časti venovanej výstupom kolonického observatória riaditeľ hvezdárne I. Kudzej zhodnotil pokroky od posledného Kolosu v oblastiach prístrojového vybavenia, financií, personalistiky a pozorovacích podmienok. Ako kľúčovú úlohu do budúcnosti určil pokovovanie hlavného zrkadla hlavného prístroja observatória – Vihorlatského národného teleskopu (VNT). P. A. Dubovský v tradičnej ročnej správe o vykonaných pozorovaniach vyzdvihol len jeden zaujímavý objekt. Intermediálny polar V1323 Her sa neočakávane takmer stratil z dohľadu. Pokles jasnosti je u doteraz pokojne sa správajúceho objektu prekvapujúci a bude zaujímavé sledovať kedy a či vôbec sa vráti do aktívneho stavu. Vo svojom druhom príspevku sa P. A. Dubovský venoval vizuálnym pozorovania dlhoperiodických premenných hviezd v porovnaní s CCD dátami získanými z celooblohovej prehliadky ASAS. L. Hric z Astronomického ústavu SAV vyzdvihol presnosť pozorovaní VNT v prípade intermediálneho polaru V709 Cas. Článok, ktorý zverejňuje objav novej periódy vo fotometrických dátach bude onedlho publikovaný v časopise Astronomische Nachrichten.

Množstvo príspevkov odznelo v bloku zameranom na výskum premenných hviezd všeobecne. O fotometrickom systéme SDSS (A. Szing, Astronomické observatórium Baja v Maďarsku), o astrofyzike so 60 cm ďalekohľadom (J. Zverko, Slovenská astronomické spoločnosť), o zákrytových dvojhviezdach TY CrA (M. Vaňko, AsÚ SAV) a IU Per (R. Gális, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), o programe autoObserver na generáciu pozorovacích programov (Š. Parimucha, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach). Z príspevku W. Oglozu o fotometrii na observatóriu na Suhore najviac zaujalo geniálne technické riešenie CCD pozorovania veľmi jasných hviezd pomocou neutrálneho filtra. S. Zola z Jageloňskej univerzity v Krakove sa ako jediný venoval extragalaktickým zdrojom, konkrétne aktívnym galaktickým jadrám.

Blok iných astofyzikálnych oblastí patril celý študentovi UPJŠ v Košiciach M. Vojsovičovi. Všetci sa potešili, že detektor kozmického žiarenia SKALTA sa úspešne využíva v študentských prácach. Ešte pôsobivejšie sú ambiciózne ciele Slovenskej organizácie pre kozmické aktivity SOSA. V štádiu úspešnej realizácie sú stratosférické balóny.

Posledný deň rokovania sa účastníci venovali vzdelávaniu a astroturistike. G. Sę k predstavil najnovšie výsledky pozorovaní Slnka v Mládežníckom astronomickom centre MOA v Niepolomicach v Poľsku. I. Kimák informoval o obnovenej aktivite hvezdárne v Medzeve. Príkladom pre slovenské a poľské parky tmavej oblohy môžu byť aktivity tých maďarských. T. Hegedus okrem nich predstavil aj výsledky dlhodobého monitoringu merania jasu oblohy na observatóriu v meste Baja. Známy projektový manažér R. Bury zhrnul aktuálne realizované poľsko-slovenské astronomické projekty.

Okrem striktne odborných príspevkov sú súčasťou konferencie aj správy z ciest astronómov po exotických krajinách. M. Hricová-Bartolomejová prezentovala cestu za zatmením Slnka do Austrálie a J. Jagla množstvo expedícií za zatmeniami Slnka, ktoré už zorganizovali v MOA – Mládežníckom astronomickom centre v Niepolomicach v Poľsku.

Zdá sa, že odborná úroveň konferencie Kolos opäť stúpa. Okrem tradičných lektorov sme zaznamenali aj účasť nových odborníkov. Predovšetkým zaujali lektori z observatória na Suhore v Poľsku. Škoda že nedorazila prihlásená delegácia z Odesského observatória.

Okrem toho sa konferencia stáva aj platformou pracovné stretnutia rôznych skupín ktoré sa angažujú v regionálnych rozvojových aktivitách spojených s astronómiou. Menovite Sekcia ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti využila účasť svojich členov na pracovné rokovanie. Takisto delegácia z Užhorodskej národnej univerzity využila cestu na konferenciu na podpis partnerskej zmluvy nového cezhraničného projektu, v ktorom Vihorlatská hvezdáreň figuruje ako partner.