Kolos 2014

4. – 6. 12. 2014

Konferencia sa konala v dňoch 4.12. až 6.12.2014 na viacerých miestach. Plenárne zasadnutie v novej sále kultúrneho domu v Stakčíne, rokovania sekcií potom na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a v hoteli Armales v Stakčíne. Konferencia mala tradičný názov Kolos, ale jej obsah bol výrazne pozmenený tým, že sa konala v rámci projektu „Kozmický systém včasného varovania“, ktorý realizuje Užhorodská národná univerzita a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tu figuruje ako slovenský projektový partner. Projekt rieši tému, ktorá je astronómii blízka. Ide o analýzu signálov globálnych satelitných pozičných systémov za účelom zlepšenia predpovede meteorologických javov. Preto účasť odborníkov z iného vedného sektoru bola pre konferenciu obohatením. Na druhej strane organizovanie projektovej konferencie v astronomickom prostredí bolo tiež zaujímavou skúsenosťou.

Rokovanie konferencie bolo rozdelené na plenárne zasadnutie a na tri sekcie. Odbornému rokovaniu predchádzalo slávnostné otvorenie a príhovory hostí. Slávnostné otvorenie zariadil svojim úvodným príhovorom Igor Kudzej, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne. Rokovanie konferencie pozdravili starosta obce Stakčín Ján Kerekanič, primátor mesta Snina Štefan Milovčík, vedúci odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Vasiľ Fedič.

Odborný program konferencie začal plenárnym zasadnutím, ktoré bolo venované oboznámeniu sa s projektom Space Emergency System a stavom jeho implementácie. Výkonný manažér projektu Oleksandr Reity podal celkovú charakteristiku projektu od prípravnej fázy až po jednotlivé aktivity a stupeň ich realizácie. O vedeckých prínosoch projektu informovala Nataliya Kablak, autorka projektu z Užhorodskej národnej univerzity. Namiesto prestávky na kávu bola do programu zaradená oficiálna časť v rámci ktorej boli podpísané dve zmluvy potrebné pre správny chod projektových aktivít. Prvá medzi slovenským projektovým partnerom a jeho asociovaným partnerom nazvaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom v oblasti poskytovania a výmeny údajov z permanentných referenčných staníc GNSS a meteostaníc. Druhá Dohoda o spolupráci je medzinárodná, upravuje výmenu dát medzi partnermi projektu.Po podpisoch nasledoval príspevok Geodetického a kartografického ústavu. Branislav Droščák, vedúci odboru geodetických základov, predstavil produkt ústavu: Slovenskú priestorovú a observačnú službu GNSS SKPOS® . Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej objasnil úlohu hvezdárne v projekte. Premietol aj akčné zábery z výstavby referenčného bodu pri Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Do programu plenárneho zasadnutia bol operatívne zaradený aj príspevok Tivadara Horvátha z maďarského Ústavu geodézie a kartografie o maďarskom príspevku do projektu. Posledný príspevok v rámci plenárneho zasadnutia odznel až na druhý deň v planetáriu na Kolonickom sedle. Pavol Dubovský hovoril o pozorovaniach premenných hviezd na Kolonickom sedle. Od úplne prvého v roku 1988 až po súčasné pozorovacie programy. Táto prednáška nahradila tradičný prehľad pozorovaní za posledný rok. Vzhľadom na to, že v publiku bolo tentoraz mnoho nových tvárí, autor usúdil, že užitočnejší bude celkový prehľad.

Konferenčná sekcia venovaná astronómii bola rozdelená do troch blokov: 1. Observačné techniky, 2. Výskum premenných hviezd a 3. Iné oblasti astrofyziky, vzdelávanie v astronómii a astroturistika. Hlavne v rámci tretieho bloku sa objavili viaceré väzby na ciele projektu Space Emergency System. Celkovo odznelo 17 príspevkov v podaní šestnástich lektorov z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Slovenska.

V sekcii venovanej špeciálne projektu Space Emergency System odzneli najprv stručné správy jednotlivých partnerov o postupe implementácie projektu a potom diskusia o aktuálnych problémoch pri riadení projektu. Okrem mnohých iných tém partneri vyriešili aj otázku kedy budú žiadať o prvý audit vynaložených prostriedkov. Podľa doterajšieho a očakávaného čerpania usúdili, že to bude v polovici januára 2015.

V tretej sekcii sa zišli „veteráni projektu Karpatské nebo“. Zástupcovia ôsmich z deviatich partnerov úspešného projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko zhodnotili výstupy projektu 2 roky po jeho ukončení a načrtli možnosti ďalšej spolupráce pri rozvoji astroturistiky. Projekt Karpatské nebo je príkladom dobrého využitia eurofondov a skúsenosti z neho sa bohato využívajú aj pri realizácii projektu Space Emergency System.

Konferencia mala aj svoje oddychové časti ako konferenčnú večeru vo štvrtok a večer venovaný reportážam z ciest astronómov po svete v piatok.

Záverečnú reč na konferencii mal tradične Henryk Brancewicz z Poľského združenia astronómov amatérov. Zrekapituloval jednotlivé prednesené príspevky a ich význam. Okrem iného tiež vyzdvihol obohatenie konferencie prítomnosťou odborníkov z oblasti satelitných geodetických technológií.